Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden: website Federale Pensioendienst (www.pensioendienst.fgov.be)

ONDERSTAANDE BEPALINGEN HEBBEN TOT DOEL DE VOORWAARDEN TE OMSCHRIJVEN WAARONDER DE FEDERALE PENSIOENDIENST U TOEGANG VERLEENT TOT ZIJN WEBSITE.

De Federale Pensioendienst (FPD) beoogt met deze website de toegang van het publiek te verbeteren tot informatie over zijn initiatieven en over zijn beleidsterreinen. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en correct is. Indien u echter onjuistheden opmerkt, kunt u deze melden en zullen ze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

De FPD biedt u deze website (www.pensioendienst.fgov.be) en de informatie op deze website enkel aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de volgende "gebruiksvoorwaarden" aanvaardt.
Door de website www.pensioendienst.fgov.be en de informatie erop te raadplegen, stemt u in met deze voorwaarden.

1. Informatie

1.1 De Federale Pensioendienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

1.2 De gegevens op deze website omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht. Ze zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt.

1.3 De informatie op deze website bevat geen adviezen noch instructies die toelaten een (juridische) procedure te starten of te begeleiden. De informatie op deze website kan hooguit dienen ter ondersteuning van een vraag om inlichtingen. Indien u vragen hebt over een bepaalde pensioenaangelegenheid die tot de bevoegdheid van de Federale Pensioendienst behoort, kan u contact opnemen via het Contact Center of een van de Pensioenpunten van de FPD.

2. Links en verwijzingen

2.1 Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. De Federale Pensioendienst controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of de volledigheid van deze informatie.

2.2 De Federale Pensioendienst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar de Federale Pensioendienst verwijst.

2.3 Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren, moet u eerst contact opnemen met de webmanager [ webmaster@pensioendienst.fgov.be ]. Hij zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 U hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

3.2 De Federale Pensioendienst behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De Federale Pensioendienst respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Concreet betekent dit onder meer dat:

  • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie te verstrekken.
  • De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.
  • U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Daartoe dient u contact op te nemen met:
    Federale Pensioendienst
    Zuidertoren, 1060 Brussel
    E-mail: cc@pensioendienst.fgov.be
  • De Federale Pensioendienst zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

5. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

De Federale Pensioendienst kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser-type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de FPD-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

6. Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

7. Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient de FPD onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van de FPD. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien de FPD reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan de FPD uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Lees, op www.belgium.be, ook de privacy-verklaring die van toepassing is op alle diensten die worden georganiseerd door of op gezag van de Federale overheid in het kader van e-government.